Věrný.cz

Právní ujednání

PODMÍNKY POUŽITÍ

Na základě tohoto právního ujednání (a v souladu s ním) mezi společností LOYALS APP s.r.o. a Vámi jako subjektem užívání (dále také „uživatelem“) dochází ke sjednání podmínek užívání produktu Věrný (dále také „aplikace Věrný“), jimiž se užívání produktu Věrný řídí.

Žádáme Vás o bedlivé prostudování podmínek, porozumění těmto podmínkám a v případě souhlasu s těmito podmínkami prosím následně pokračujte v registraci, pokud jste se rozhodli, že program Věrný použijete a tím souhlasíte s veškerými ujednáními obsaženými v těchto podmínkách. Společnost LOYALS APP s.r.o. je poskytovatelem produktu Věrný, jehož prostřednictvím můžete využívat u Vámi vybraných obchodníků věrnostní program Věrný a následně na základě dosažených bodů čerpat např. slevy, bonusy, či jiné obchodníkem stanovené odměny. Současně s využitím, účastí ve věrnostním programu a použitím produktu Věrny dochází v návaznosti na registraci do tohoto produktu k ukládání Vašeho osobního obsahu a dat (jméno, pohlaví, datum narození, PSČ, emailová adresa). Společnost LOYALS APP s.r.o. se zavazuje Vaše osobní data získaná v souvislosti s registrací do produktu Věrný nezveřejňovat. Od okamžiku, kdy dojde k aktivaci produktu Věrný, bude váš obsah automaticky zasílán společnosti LOYALS APP s.r.o.

POŽADAVKY PODMIŇUJÍCÍ POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY I.I. Věk. Produkt Věrný mohou využívat pouze osoby starší 13 let. V případě osoby mladší 13 let je tato osoba oprávněna využívat produkt Věrný pouze s ověřitelným souhlasem zákonného zástupce. Bez ověřitelného souhlasu rodičů vědomě neshromažďujeme, nevyužíváme ani nevyzrazujeme žádné osobní údaje dětí mladších než 13 let. I.II. Zařízení a účty. Pro používání produktu Věrný může být nezbytné kompatibilní zařízení, přístup k internetu a určitý software (který může být zpoplatněn). Dále může používání produktu Věrný záviset na pravidelné aktualizaci a může být ovlivněno kvalitou a výkonností všech uvedených faktorů. Společnost LOYALS APP s.r.o. si vyhrazuje právo omezit počet účtů, které mohou být vytvořeny z určitého zařízení, a počet zařízení přidružených k jednomu účtu. Pro některé transakce a funkce může být také nezbytná nejnovější verze požadovaného softwaru. Souhlasíte s tím, že za splnění těchto požadavků odpovídáte vy.

I.III. Omezení užívání. Souhlasíte s tím, že budete produkt Věrný používat výhradně pro účely povolené tímto ujednáním a pouze v rozsahu, který připouštějí příslušné zákony, předpisy a obecně uznávaná praxe platné na území České Republiky. Pokud vaše používání produktu Věrný, nebo jiné jednání úmyslně či neúmyslně ohrozí schopnost společnosti LOYALS APP s.r.o. poskytovat produkt Věrný případně s ním související systémy, bude společnost LOYALS APP s.r.o. oprávněna podniknout veškeré přiměřené kroky k ochraně produktu Věrný a systémů společnosti LOYALS APP s.r.o. včetně případného pozastavení vašeho přístupu k produktu Věrný. Opakované porušování může mít za následek zrušení vašeho účtu. Instalací aplikace se zavazujete, že produkt Věrný nepoužijete žádným způsobem, při němž by se společnost LOYALS APP s.r.o. (nebo některá z jejích dceřiných společností) dostala do pozice vašeho obchodního partnera nebo obchodního partnera jakékoli třetí strany. I.IV. Dostupnost služby. Produkt Věrný a jeho jednotlivé funkce, části či systémy jsou na území ČR dostupné pouze při splnění požadavků dle článku I.II. výše a vy jako uživatel tak činíte z vlastní iniciativy a odpovídáte za dodržování všech příslušných zákonů v rozsahu, ve kterém se rozhodnete k produktu Věrný přistupovat a používat jej. I.V. Změny služby. Společnost LOYALS APP s.r.o. si vyhrazuje právo toto ujednání kdykoli změnit a stanovit nové nebo doplňující podmínky vašeho používání produktu Věrný. O případných změnách a doplňujících podmínkách a ustanoveních budete informováni, a pokud je přijmete, začnou být ihned účinné a stanou se součástí tohoto ujednání. Pokud takové změny odmítnete přijmout, bude společnost LOYALS APP s.r.o. oprávněna ukončit toto ujednání a zrušit váš účet. Souhlasíte s tím, že společnost LOYALS APP s.r.o. nebude vůči vám ani vůči žádné třetí straně odpovědná za žádnou změnu ani ukončení služby Věrný. Dále souhlasíte s tím, že společnost LOYALS APP s.r.o. je pouze poskytovatelem produktu Věrný a nenese jakoukoli odpovědnost za smluvní vztah mezi Vámi a příslušným obchodníkem, dále nenese jakoukoli odpovědnost za případné spory, škody apod. vzniklé mezi Vámi a příslušným obchodníkem a zejména nenese jakoukoli odpovědnost za vydání, vyplacení ( či jinému jakémukoli přidělení) odměn stanovených příslušným obchodníkem.

II. FUNKCE A SLUŽBY Produkt Věrný jako věrnostní systém umožňuje odběrateli zřídit si vlastní věrnostní program Věrný, prostřednictvím kterého vy jako zákazník odběratele a následně jako uživatel produktu Věrný sbíráte body a za určitý počet bodů odpovídající odměny.

II.I. Funkční a technická specifikace

produkt Věrný se skládá z tří základních prvků:

aplikace pro uživatele aplikace pro nabyvatele (odběratele) označovaného také jako „Partner“ webová administrace pro uživatele a Partnery

Aplikace pro uživatele Aplikace pro uživatele je zdarma ke stažení pro platformy iOS (verze iOS 7 a vyšší) a Android (verze 4.0 a vyšší) u Partnera. Uživateli se po registraci generuje unikátní QR kód pomocí kterého získává u Partnerů, kteří používají aplikaci Věrný, body za útratu. Body může měnit za odměny stanovené jednotlivými Partnery. V aplikaci má uživatel možnost najít seznam Partnerů, kteří používají aplikaci Věrný včetně seznamu jejich odměn. Prostřednictvím webové administrace následně spravujete svůj účet a získáváte přehled o získaných bodech a odměnách. Uživatel má k dispozici systém upozornění, která ho informují o důležitých událostech. Instalací aplikace Věrný souhlasíte jako uživatel s podmínkami sbírání bodů, jejich způsobem přepočtu na odměny a podmínky odměňování stanovené partnerem, se kterými máte povinnost seznámit se před dokončením registrace. Uživatel si může svůj účet v mobilní aplikaci Věrný spárovat s plastovou kartou, která je k dispozici u každého Partnera. Na kartě je vytištěn QR kód který slouží jako uživatelův identifikátor. Ztrátou karty uživatel nepřichází o nabírané body. Ty jsou uložené na jeho uživatelském účtu. Při ztrátě karty si uživatel může u některého z Partnerů vyzvednout novou kartu a spárovat se svým uživatelským účtem.

Ke stažení aplikace Věrný je nezbytné disponovat připojením k internetu. V případě, že připojení nezajišťuje Partner, zajistí si jej uživatel. Společnost LOYALS APP s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakékoli náklady uživatele či Partnera s připojením k internetu, případně s výpadky, nebo poruchami připojení.

II.II Veřejné betaverze Společnost LOYALS APP s.r.o. se může rozhodnout nabídnout nové nebo aktualizované funkce produktu Věrný služby (dále jen „betaverze funkcí“) v rámci programu veřejných betaverzí (dále jen „program“) s cílem získat zpětnou vazbu ohledně kvality a použitelnosti betaverzí funkcí. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že vaše účast v programu je dobrovolná a nezakládá mezi vámi a společností LOYALS APP s.r.o. právní partnerství, vztah zastupování ani pracovní poměr a že společnost LOYALS APP s.r.o. není povinna vám žádné betaverze funkcí poskytnout. Společnost LOYALS APP s.r.o. může účastníkům programu zpřístupnit betaverze funkcí prostřednictvím online registrace nebo přihlášení přes produkt Věrný. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že společnost LOYALS APP s.r.o. může shromažďovat a používat informace z vašeho účtu, zařízení a periferních zařízení k tomu, aby vás do programu přihlásila nebo zjistila, zda máte nárok se jej účastnit. Jste srozuměni s tím, že jakmile se do programu přihlásíte, může se stát, že už se nebudete moci vrátit k původní verzi některé funkce, jejíž betaverzi začnete používat. I v případě, že je takový návrat možný, se však může stát, že nebudete moci provést migraci dat vytvořených betaverzí funkce do předchozí verze, která nebyla betaverzí. Vaše používání betaverzí funkcí a účast v programu se řídí tímto ujednáním a jakýmikoli dalšími licenčními podmínkami, které mohou být samostatně připojeny k betaverzím funkcí. Betaverze funkcí jsou poskytovány „TAK, JAK JSOU“ a „DLE DOSTUPNOSTI“ a mohou obsahovat chyby či nepřesnosti, které mohou způsobit selhání, poškození nebo ztrátu dat a informací z vašeho zařízení a periferních zařízení (zejména serverů a počítačů) k němu připojených. Společnost LOYALS APP s.r.o. důrazně doporučuje, abyste předtím, než se do programu zapojíte, veškerá data a informace na vašem zařízení a veškerých periferních zařízeních zálohovali. Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškeré betaverze funkcí používáte výhradně na vlastní riziko. PŘEBÍRÁTE VEŠKERÁ RIZIKA A VEŠKERÉ NÁKLADY SPOJENÉ S VAŠÍ ÚČASTÍ V JAKÉMKOLI PROGRAMU, ZEJMÉNA JAKÉKOLI POPLATKY ZA PŘIPOJENÍ K INTERNETU, VÝDAJE NA ZÁLOHOVÁNÍ, NÁKLADY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO ZAŘÍZENÍ A PERIFERNÍCH ZAŘÍZENÍ, A JAKOUKOLI ŠKODU NA JAKÉMKOLI ZAŘÍZENÍ, SOFTWARU, INFORMACÍCH ČI DATECH. Společnost LOYALS APP s.r.o. vám může, avšak nemusí pro betaverze funkcí poskytnout technickou nebo jinou podporu. Pokud vám podporu poskytne, bude poskytována jako doplněk běžné podpory, která je vám poskytována v rámci produktu Věrný, a bude dostupná pouze prostřednictvím programu. Zavazujete se dodržovat veškerá pravidla a zásady poskytování podpory, jež společnost LOYALS APP s.r.o. stanoví jako podmínku poskytnutí takové podpory. Společnost LOYALS APP s.r.o. si vyhrazuje právo podmínky a zásady programu kdykoli změnit (včetně ukončení programu), a to i bez předchozího upozornění, a vaši účast v programu může kdykoli zrušit. Berete na vědomí, že vám společnost LOYALS APP s.r.o. není povinna poskytnout komerční verzi betaverzí funkcí, a pokud by taková komerční verze byla k dispozici, že může mít vlastnosti nebo funkce odlišné od těch, které obsahují betaverze funkcí. V rámci programu vám společnost LOYALS APP s.r.o. poskytne možnost předkládat připomínky, návrhy nebo jinou zpětnou vazbu ohledně vašeho používání betaverzí funkcí. Souhlasíte s tím, že pokud nebude uzavřena samostatná písemná smlouva o opaku, může společnost LOYALS APP s.r.o. volně používat jakoukoli vámi poskytnutou zpětnou vazbu pro libovolné účely. II.III. Vaše používání aplikace Věrný A. Váš účet Jako registrovaný uživatel aplikace Věrný si musíte založit účet. Údaje o svém účtu nikomu nesdělujte. Nesete výhradní odpovědnost za zachování důvěrnosti a bezpečnosti vašeho účtu a za veškeré aktivity, které na vašem účtu nebo jeho prostřednictvím probíhají, a souhlasíte s tím, že budete společnost LOYALS APP s.r.o. okamžitě informovat o každém porušení bezpečnosti v souvislosti s vaším účtem. Rovněž berete na vědomí a souhlasíte s tím, že aplikace Věrný je určena pro osobní použití fyzickými osobami a že údaje o svém účtu a heslu byste neměli sdělovat jiným osobám. Za podmínky vynaložení přiměřeného úsilí a řádné péče z naší strany nebude společnost LOYALS APP s.r.o. odpovědná za žádné ztráty vyplývající z neoprávněného užití vašeho účtu v případě, že tato pravidla nedodržíte. Abyste mohli aplikaci Věrný využívat, musíte ověřit svůj účet zadáním svého emailu (ID) a hesla. Zavazujete se, že při zakládání účtu v aplikaci Věrný i při jejím používání budete uvádět přesné a úplné údaje (dále jen „registrační údaje služby“), a dále se zavazujete své registrační údaje služby aktualizovat tak, aby zůstávaly přesné a úplné. V případě neposkytnutí přesných, aktuálních a úplných registračních údajů služby může být váš účet pozastaven nebo zrušen. Souhlasíte s tím, že společnost LOYALS APP s.r.o. může registrační údaje služby, které jí poskytnete, uchovávat.

B. Vyloučení převodu Z žádné části tohoto ujednání nelze vyvozovat, že by na vás by převeden jakýkoli podíl, nárok nebo licence k ID, e-mailové adrese, názvu domény, nebo jiné podobné položce, kterou v souvislosti s aplikací Věrný používáte. C. Vyloučení nástupnického práva Souhlasíte s tím, že váš účet je nepřevoditelný a že práva k vašemu ID a obsahu na vašem účtu vaší smrtí zaniknou. Po doručení kopie úmrtního listu může být váš účet zrušen a veškerý obsah vašeho účtu může být vymazán. Další informace vám poskytnou pracovníci podpory aplikace Věrný, které lze kontaktovat prostřednictvím webové stránky www.verny.cz nebo emailové adresy podpora@verny.cz. D. Zákaz dalšího prodeje služby Souhlasíte s tím, že aplikaci Věrný (ani žádnou její část) nebudete za žádným účelem reprodukovat, kopírovat, duplikovat, prodávat, přeprodávat, pronajímat ani s ní jinak obchodovat.

II.IV. Obsah a vaše jednání A. Obsah Pojem „obsah“ označuje jakékoli informace, které lze prostřednictvím aplikace Věrný vytvořit nebo se s nimi při jejím používání setkat, například datové soubory, charakteristiky zařízení, psaný text, software, hudbu, grafiku, fotografie, obrázky, zvuky, videozáznamy, zprávy a veškeré další podobné materiály. Jste srozuměni s tím, že výhradní odpovědnost za veškerý obsah v rámci aplikace Věrný, ať už zveřejněný nebo soukromě přenášený, nese osoba, od které takový obsah pochází. To znamená, že za veškerý obsah, který v rámci svého užívání aplikace Věrný odešlete, stáhnete, zveřejníte, zašlete e-mailem, přenesete, uložíte nebo jinak zpřístupníte, odpovídáte výhradně vy, nikoli společnost LOYALS APP s.r.o. Jste srozuměni s tím, že při užívání aplikace Věrný můžete narazit na obsah, který budete považovat za urážlivý, neslušný nebo nevhodný, a že můžete jiné uživatele vystavit obsahu, který budou považovat za nevhodný oni. Společnost LOYALS APP s.r.o. obsah odesílaný prostřednictvím aplikace nekontroluje a neručí za jeho přesnost, integritu ani kvalitu. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že aplikace Věrný a veškerý obsah užíváte výhradně na vlastní riziko. B. Vaše jednání Souhlasíte s tím, že se při používání aplikace Věrný NEBUDETE dopouštět následujícího jednání: a. nahrávat, stahovat, zveřejňovat, zasílat e-mailem, přenášet, ukládat nebo jinak zpřístupňovat jakýkoli obsah, který je nezákonný, obtěžující, ohrožující, závadný, trýznivý, urážlivý, pomlouvačný, výhrůžný, násilný, obscénní, vulgární, narušující soukromí jiných osob, nenávistný, rasově nebo etnicky urážlivý či jinak nevhodný; b. vydávat se za osobu nebo entitu, jíž nejste – nesmíte záměrně vyvolávat dojem, že jste jiná osoba (včetně celebrit), subjekt, jiný uživatel aplikace Věrný, zaměstnanec společnosti LOYALS APP s.r.o. ani představitel občanského nebo vládního orgánu, ani jinak předstírat vaše neexistující spojení s určitou osobou či subjektem (společnost LOYALS APP s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout nebo zablokovat jakákoli ID a e-mailové adresy, jež by mohly vyvolávat nesprávnou představu o vaší totožnosti nebo vás spojovat s jménem či totožností jiné osoby); c. podílet se na porušování autorských práv nebo jiných práv k duševnímu vlastnictví (včetně odesílání jakéhokoli obsahu, který nemáte právo odesílat) nebo vyzrazovat jakákoli obchodní tajemství či důvěrné informace v rozporu se smlouvou o důvěrných informacích, pracovní smlouvou nebo smlouvou o nesdělování informací; d. zveřejňovat, odesílat, přenášet nebo jinak zpřístupňovat jakékoli nevyžádané nebo neautorizované e-mailové zprávy, reklamy, propagační materiály, nevyžádanou poštu, spamy nebo řetězové dopisy, zejména hromadné obchodní reklamy a informační oznámení; e. nahrávat, zveřejňovat, zasílat e-mailem, přenášet, ukládat nebo jinak zpřístupňovat jakýkoli materiál, který obsahuje viry či jiný počítačový kód, soubory nebo programy vytvořené s cílem poškodit, narušit nebo omezit normální provoz aplikace Věrný (nebo kterékoli její části) nebo jakéhokoli počítačového softwaru či hardwaru; f. narušovat nebo poškozovat provoz aplikaci Věrný (například přístupem k aplikaci Věrný prostřednictvím jakýchkoli automatizovaných prostředků, například skriptů nebo webových prolézacích modulů), stejně jako jakýchkoli serverů a síti připojených k aplikaci Věrný, nebo jakékoli zásady, požadavky a předpisy sítí připojených k aplikaci Věrný (včetně jakéhokoli neautorizovaného přístupu k nim nebo použití či monitorování jejich dat a síťového provozu); g. plánovat jakoukoli nezákonnou činnost nebo se na ní podílet; h. shromažďovat a uchovávat osobní údaje jiných uživatelů aplikace Věrný za účelem jejich použití v souvislosti s kteroukoli výše uvedených zakázaných činností.

C. Odstranění obsahu Berete na vědomí, že společnost LOYALS APP s.r.o. neručí a není odpovědná za žádný obsah poskytnutý jinými osobami a není povinna takový obsah předem prověřovat. Společnost LOYALS APP s.r.o. si však vyhrazuje právo kdykoli zjistit, zda je obsah vhodný a zda je v souladu s tímto ujednáním, a může jej kdykoli bez předchozího upozornění a dle vlastního uvážení předem prověřit, přesunout, odmítnout, změnit nebo odstranit, pokud shledá, že je takový obsah v rozporu s tímto ujednáním nebo jinak nevhodný. D. Přístup k vašemu účtu a obsahu Společnost LOYALS APP s.r.o. si vyhrazuje právo podniknout kroky, které důvodně považuje za nezbytné či vhodné k vymáhání nebo ověření souladu s libovolnou části tohoto ujednání. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost LOYALS APP s.r.o. může bez jakéhokoli závazku vůči vám přistupovat k informacím o vašem účtu a k vašemu obsahu, používat je, uchovávat a předávat orgánům zajišťujícím prosazování práva, představitelům státní správy a třetím stranám, uzná-li to společnost LOYALS APP s.r.o. za přiměřeně nezbytné či vhodné, vyžaduje-li od ní zákon nebo usoudí-li v dobré víře, že jsou taková opatření (přístup, použití, předání nebo uchování) přiměřeně nezbytná pro: (a) zajištění souladu se zákonnými postupy nebo požadavky, (b) prosazení tohoto ujednání včetně vyšetřování jeho případného porušení, (c) odhalování, prevenci nebo jiné řešení problémů se zabezpečením, podvodným jednáním nebo technickými potížemi nebo (d) ochraně práv, majetku či bezpečnosti společnosti LOYALS APP s.r.o., jejích uživatelů, třetích stran nebo veřejnosti, jak požaduje nebo připouští zákon. E. Porušení tohoto ujednání Pokud se během používání aplikace Věrný setkáte s obsahem, který považujete za nevhodný nebo který podle vás jiným způsobem porušuje toto ujednání, můžete tuto skutečnost oznámit e-mailem zaslaným na adresu podpora@verny.cz. F. Vlastnická práva společnosti LOYALS APP s.r.o.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost LOYALS APP s.r.o. je výhradním vlastníkem všech zákonných práv, nároků a podílů na aplikaci Věrný, zejména na grafice, uživatelském rozhraní, skriptech a softwaru použitých k implementaci aplikace Věrný a veškerém softwaru, který vám byl poskytnut jako součást aplikace Věrný nebo v souvislosti s ní (dále jen „software aplikace Věrný“), včetně všech obsažených registrovaných i neregistrovaných práv duševního vlastnictví tak, jak existují kdekoli na světě. Dále souhlasíte s tím, že aplikace Věrný (včetně jejího softwaru a jakýchkoli dalších součástí) obsahuje chráněné a důvěrné informace, které jsou chráněny podle platných zákonů na ochranu duševního vlastnictví a dalších zákonů, zejména podle autorského zákona. Zavazujete se, že nebudete tyto chráněné informace ani materiály využívat nijak jinak než v rámci užívání aplikace Věrný v souladu s tímto ujednáním. Žádná část aplikace Věrný nesmí být žádným způsobem ani prostředky reprodukována, vyjma případů výslovně povolených v tomto ujednání. G. Aktualizace

Společnost LOYALS APP s.r.o. může software využívaný aplikací Věrný v nepravidelných intervalech aktualizovat. Abyste mohli aplikaci Věrný nadále používat, mohou být takové aktualizace automaticky staženy a nainstalovány do vašeho zařízení nebo počítače. Může se jednat o opravy chyb, o rozšíření nebo vylepšení funkcí i o zcela nové verze softwaru.

II.V. Ukončení A. Ukončení z vaší strany Svůj účet můžete kdykoli zrušit nebo aplikaci Věrný přestat používat. Pokud si přejete přestat používat aplikaci Věrný na svém zařízení, můžete z něj svůj účet na aplikaci Věrný odstranit tak, že se odhlásíte z aplikace nebo aplikaci ze zařízení odinstalujete.

Chcete-li svůj účet zrušit, obraťte se na pracovníky podpory aplikace Věrný prostřednictvím webové stránky www.verny.cz nebo emailové adresy podpora@verny.cz. Zrušit účet můžete i v e vaší webové administraci na stránkách www.verny.cz po přihlášení. Zrušením účtu zanikají veškeré nároky na výplaty odměn i veškeré případné jiné nároky. B. Ukončení ze strany společnosti LOYALS APP s.r.o. Společnost LOYALS APP s.r.o. může kdykoli za určitých podmínek a bez předchozího upozornění s okamžitou platností zcela nebo částečně zrušit nebo pozastavit váš účet a přístup k aplikaci Věrný. Důvodem pro takové ukončení může být: (a) porušení tohoto ujednání nebo jakýchkoli jiných směrnic či předpisů, na které toto ujednání odkazuje nebo které jsou uveřejněny v rámci aplikace Věrný, (b) žádost z vaší strany o zrušení nebo ukončení provozu vašeho účtu, (c) žádost nebo příkaz orgánů zajišťujících prosazování práva, soudního orgánu nebo jiného orgánu státní správy, (d) situace, kdy je poskytování aplikace Věrný vaší osobě nezákonné nebo se nezákonným může stát, (e) nečekané technické nebo bezpečnostní faktory či problémy, (f) vaše účast na podvodných nebo nezákonných aktivitách, (g) nezaplacení jakýchkoli poplatků, které v souvislosti s aplikací Věrný dlužíte. Společnost LOYALS APP s.r.o. může takové ukončení nebo pozastavení provést dle vlastního uvážení a nebude vůči vám ani třetím osobám odpovědná za žádné škody, které mohou ze zrušení či pozastavení vašeho účtu nebo přístupu k aplikaci Věrný vzniknout nebo vyplynout. Mimoto může společnost LOYALS APP s.r.o. váš účet zrušit na základě předchozího oznámení zaslaného e-mailem na adresu spojenou s vaším účtem, pokud (a) váš účet není aktivní po dobu jednoho (1) roku nebo (b) dojde k celkovému ukončení nebo podstatné změně aplikace Věrný nebo libovolné její části. Společnost LOYALS APP s.r.o. provede takové ukončení nebo pozastavení dle vlastního uvážení a neponese vůči vám ani třetím osobám odpovědnost za žádné škody, které mohou z takového zrušení či pozastavení vašeho účtu nebo ukončení přístupu k aplikaci Věrný vzniknout nebo vyplynout.

C. Účinky ukončení Po zrušení vašeho účtu ztratíte veškerý přístup k aplikaci Věrný a všem jejím částem. III. ODMÍTNUTÍ ZÁRUK; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

III.I. Společnost LOYALS APP s.r.o. nezaručuje, neprohlašuje ani neposkytuje ujištění, že vaše užívání aplikace Věrný bude nepřerušené a bezchybné a vy souhlasíte s tím, že společnost LOYALS APP s.r.o. může v nepravidelných intervalech aplikaci Věrný na dobu neurčitou vyřadit z provozu, nebo ji v souladu s podmínkami tohoto ujednání zrušit.

III.II. Jste výslovně srozuměni a souhlasíte s tím, že aplikace Věrný je poskytován a“tak jak je“ a „dle dostupnosti“. Společnost LOYALS APP s.r.o. ani její statutární orgány, zaměstnanci, zástupci, výslovně odmítají všechny záruky jakéhokoli druhu. Společnost LOYALS APP s.r.o. ani její statutární orgány, zaměstnanci, zástupci nijak nezaručují, že (i) aplikace Věrný bude odpovídat vašim požadavkům, (ii) že vaše užívání aplikace Věrný bude nepřerušované, včasné, bezpečné a bezchybné, (iii) že informace, které prostřednictvím aplikace Věrný získáte, budou přesné a spolehlivé, (iv) že budou opraveny jakékoli vady či chyby v softwaru, který vám bude v rámci aplikace Věrný poskytnut. III.III. Společnost LOYALS APP s.r.o. neprohlašuje ani nezaručuje, že v rámci či v souvislosti s aplikací Věrný nedojde k žádné ztrátě, poškození, útoku, virové nákaze, rušení, napadení hackery a jiným případům narušení bezpečnosti a odmítá jakoukoli odpovědnost ve vztahu k uvedeným událostem. Společnost LOYALS APP s.r.o. ani její statutární orgány, orgány, zaměstnanci, zástupci nenese jakoukoli odpovědnost za materiální, nebo nemateriální škody, které by v souvislosti s výše uvedeným vznikly, či mohly vzniknout.

IV. OBECNÉ IV.I. Oznámení Společnost LOYALS APP s.r.o. vám může předávat oznámení související s aplikací Věrný, včetně oznámení o změnách tohoto ujednání, e-mailem na vaši e-mailovou adresu (nebo na jinou e-mailovou adresu přidruženou k vašemu účtu, je-li poskytnuta), běžnou poštou nebo zveřejněním na našich webových stránkách nebo v rámci aplikace Věrný. IV.II. Rozhodné právo Veškeré právní vztahy dle těchto podmínek a s nimi související se řídí platným právním řádem České Republiky. IV.III. Salvátorská klauzule

Je-li některé ustanovení Licenční smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

IV.IV. Elektronické uzavírání smluv Vaše užívání aplikace Věrný zahrnuje i možnost uzavírat smlouvy a provádět transakce elektronickou formou. Berete na vědomí, že vaše elektronická podání stvrzují váš souhlas a úmysl být takovými smlouvami a transakcemi vázáni a uhradit případné platby. Váš souhlas a úmysl být vázáni elektronickými podáními se vztahuje na všechny záznamy související se všemi transakcemi, které jste v rámci aplikace Věrný uzavřeli, včetně oznámení o zrušení, zásad, smluv a přihlášek. Za účelem přístupu k vašim elektronickým záznamům a jejich uchovávání po vás může být požadováno, abyste měli k dispozici určitý hardware a software, za což nesete výhradní odpovědnost.

IV.V. OCHRANA SOUKROMÍ

A. Uživatel registrací vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených výše) v databázi uživatelů společnosti LOYALS APP s.r.o. a dále uživatel souhlasí s tím, že společnost LOYALS APP s.r.o. bude jeho osobní údaje získané v souvislosti s registrací, tedy údaje uvedené v registračním formuláři zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím se společností LOYALS APP s.r.o. na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním. B. Společnost LOYALS APP s.r.o. informace o uživatelích uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje uživatelů jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje Společnost LOYALS APP s.r.o. nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených Partnerem či Společností LOYALS APP s.r.o. dodáním odměny; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení odměny, a to pouze za předpokladu, že odměna nebude vyzvednuta osobně uživatelem. C. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti uživatele učiněné a doručené na email společnosti LOYALS APP s.r.o. mailto:podpora@verny.cz odstranit z databáze. D. Uživatel souhlasí s tím, že Společnost LOYALS APP s.r.o. jako správce (dále také jako „Správce“) v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů používá "cookies", které se používají ke shromažďování informací o chování uživatele na webových stránkách tak, jak je uvedeno níže. Cookies jsou soubory, které obsahují počítačové data obsahující informace nezbytné pro správné používání webových stránek. Správce používá dva základní typy cookies: "Session" - relace cookies - relace cookie obsahující informace o webových stránkách a chování uživatele, díky čemuž se dá například zjistit, kdo je přihlášen. Doba trvání relace je limitována okamžikem zavření prohlížeče.

"Fixed" - trvalé cookies - Google cookies, pro vedení statistik Google Analytics. Soubor uloží ID uživatele. Doba trvání relace je 2 roky.

Cookies jsou používány a uchovávány za účelem přizpůsobení obsahu preferencí webových stránek Správce a optimalizace využití webové stránky; tyto soubory umožňují zejména identifikaci zařízení a řádně zobrazení webové stránky dle individuálních potřeb. Cookies jsou také používány pro tvorbu statistik, které poskytují informace o tom, jak uživatelé používají webové stránky. Dále cookies umožňují registrovaným uživatelům udržovat relaci, takže není třeba se přihlásit na každé webové stránce zvlášť. Shromážděné informace se používají mimo jiné pro technickou a analytickou podporu týkající se správce webových stránek a pro statistické účely, studie potřeb uživatelů, pro výběr reklamy podle zájmů uživatelů, a v boji proti podvodům. Správce ja oprávněn s cookies disponovat. Správce je oprávněn Cookies publikované v přístroji uživatelského terminálu použít také ve spolupráci Správce s inzerenty a partnery. Cookies a informace uložené v nich nemění konfiguraci zařízení ani softwarů, který na něm běží. Software pro prohlížení webu (např. webové prohlížeče jako např. Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, atd.) obsahují funkce a nastavení, které umožňují povolit nebo zakázat používání cookies. Podrobné informace o možnostech nastavení cookies jsou k dispozici v sekci nastavení webových prohlížečů. Správce také informuje, že omezení používání cookies může bránit užívání ze strany správce webových stránek. Uživatel je oprávněn používání cookie zakázat. V takovém případě neplatí ustanovení týkající se coookie specifikovaná výše, ale společnost LOYALS APP s.r.o. nenese jakoukoli odpovědno za případné chyby, potíže, nefunkčnost apod. související s užíváním aplikace Věrný, která vznikne, nebo má jakoukoli souvislost se zákazem použití cookie. Společnost LOYALS APP s.r.o. také nenese jakoukoli odpovědnost za škodu, která v této souvislosti vznikla, nebo může vzniknout.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Věrnostní systém Věrný umožňuje odběrateli zřídit si vlastní věrnostní program Věrný, prostřednictvím kterého zákazníci odběratele sbírají body a za určitý počet bodů odpovídající odměny, a to na základě Licenční smlouvy (dále také jako „Smlouva“), jejíž nedílnou součástí je tato Příloha č. 1

A) Funkční a technická specifikace

Aplikace Věrný se skládá z tří základních prvků: aplikace pro uživatele aplikace pro nabyvatele označovaného také jako „Partner“ webová administrace pro uživatele a Partnery

Aplikace pro uživatele Aplikace pro uživatele je zdarma ke stažení pro platformy iOS (verze iOS 7 a vyšší) a Android (verze 4.0 a vyšší) v příslušných obchodech. Uživateli se po registraci generuje unikátní QR kód pomocí kterého získává u Partnerů, kteří používají aplikaci Věrný, body za útratu. Body může měnit za odměny stanovené jednotlivými Partnery. V aplikaci má uživatel možnost najít seznam Partnerů, kteří používají aplikaci Věrný včetně seznamu jejich odměn. Uživatel má k dispozici systém upozornění, která ho informují o důležitých událostech.

Referral program Součásti aplikace pro uživatele je referenční program, který umožnuje uživatelům získávat bonusové body za doporučení aplikace Věrný svým přátelům. Uživatel může získat 10 bonusových bodů za každého pozvaného uživatele, který se následně do služby zaregistruje a získá 100 bodů. Získané bonusové body si může uživatel připsat u kteréhokoliv obchodníka. Bonusové body se Partnerům neúčtují a jsou v administraci vyznačeny. Maximální počet bodů, které si může uživatel u jednoho Partnera připsat je 100.

Aplikace pro Partnery Aplikace pro Partnery funguje pro OS Android 4.0 a vyšší. Instaluje se buď do tabletu nebo mobilního telefonu, který si zajistí Partner. Toto zařízení, kromě zmíněného OS, musí mít jednu kameru pro načítání kódů a možnost připojení k internetu. V některých případech mohou tablet dostat Partneři ve „startovacím balíčku“. Informace k podmínkám na přidělení tabletu poskytne obchodní zástupce Poskytovatele, nebo jsou v případě požadavku sděleny emailem). Aplikace vyžaduje připojení k Wifi internetu, které zajišťuje v plném rozsahu a v potřebné kvalitě Partner. Obsluha se přihlašuje buď naskenováním své karty, nebo opsáním čísla karty a heslem. Každý QR kód se skenuje přední kamerou na tabletu, který musí být umístěn na viditelném místě s dobrým osvětlením. V případě použití aplikace na mobilním telefonu nemusí být toto zařízení na viditelném místě. Po přihlášení obsluhy se v aplikaci otevře základní obrazovka, kde je seznam odměn Partnera spolu s jeho názvem a logem. Tlačítkem “Naskenovat kód” se pak může uživatel přihlásit (pokud zde naskenuje kartu obsluha, která je aktuálně přihlášena, tak se odhlásí ze systému). Uživatel má po přihlášení k dispozici informace o stavu svých bodů v daném podniku, historii bodů a odměn a možnost vybrat odměny, na které má dostatek bodů. Po přihlášení uživatele se rovněž aktivuje tlačítko “Přičíst body”, kterým obsluha připisuje za útratu body. Bodový systém je nastaven tak, že za každou utracenou korunu uživatel získá 1 bod. Po klepnutí na tlačítko “Přičíst body” je obsluha vyzvána k zadání počtu bodů a poté k potvrzení transakce naskenováním karty pro obsluhu. Body se uživateli ihned připíší. Pokud se uživatel rozhodne vybrat odměnu, tak si po přihlášení vybere konkrétní odměnu, na kterou má dostatek bodů a potvrdí zadáním PINu. Partner (případně jeho zaměstnanci) upozorní uživatele, že pro vyzvednutí odměny je nezbytné informovat nabyvatele o požadavku vyzvednutí odměny. Před samotným vybráním odměny by měl uživatel upozornit obsluhu, že se k tomuto kroku chystá a následně by se měli domluvit na předání odměny.

Registrace nové karty nebo nového uživatele u Partnera Uživatel si může svůj účet v mobilní aplikaci spárovat s plastovou kartou, která je k dispozici u každého Partnera. Pokud uživatel naskenuje novou kartu, aplikace ho vyzve k zadání emailu a hesla, které použil při registraci. Poté uživatel potvrdí, že skutečně chce novou kartu spárovat s již existujícím účtem. Pokud se jedná o nového uživatele, tak se po zadání emailu a hesla vytvoří nový účet a spojí s kartou. Na zadaný email obdrží uživatel zprávu s odkazem, kde dokončí registraci. Tu může dokončit i po přihlášení do mobilní aplikace nebo webové administrace. Dokud neproběhne dokončení registrace, uživatel může pouze sbírat body, ale není mu dovoleno vyzvednutí odměn.

Startovací balíček Každý Partner, který se zaregistruje do platformy Věrný, obdrží startovací balíček. Tento balíček obsahuje:

stojan na tablet 100 karet Věrný pro uživatele 5 karet pro obsluhu stojan na karty nálepka Věrný na dveře, případně iiné, zvenčí viditelné místo manuál pro Partnera

Hardware s pro účely smlouvy a VOP rozumí:

tablet s operačním systéme Android verze 4.0 a vyšší

V případě zapůjčení hardwaru Poskytovatele Partnerovi se zavazuje Partner dodržovat veškeré povinnosti stanovené ve VOP a nejpozději do 3 pracovních dnů po ukončení této smlouvy ( bez ohledu na to, zda byla ukončena na základě odstoupení, výpovědi jedné ze smluvních stran, nebo na základě dohody smluvních stran) Poskytovateli vrátit funkční a nepoškozený hardware, případně neprodleně uhradit Poskytovatelem stanovenou hodnotu.

V případě, že Partner použije vlastní hardware, zavazuje se dodržet minimální parametry tohoto hardware specifikované výše.

Pro spuštění aplikace není potřeba žádná další instalace, pouze zadat odměny a dát přístupy obsluze. Veškerá správa Partnerova účtu se provádí přes webovou administraci, kam se lze připojit i s dodávaným tabletem.

Administrace pro uživatele Webová administrace pro uživatele slouží pro správu účtu a přehled získaných bodů a odměn.

Administrace pro Partnery Partner, který využívá aplikaci Věrný, má k dispozici webovou administraci, kde spravuje svůj účet. V administraci má podnik k dispozici sekce:

Plocha Úvodní plocha nabízí rychlý přístup k nejdůležitějším sekcím. Zákazníci Přehled o uživatelích, kteří mají daný podnik ve svém seznamu (s možností filtrování) včetně činností uživatelů. Odměny Sekce pro kompletní správu odměn. Karty Správa karet pro obsluhu, kterými se potvrzuje připsání bodů. Statistiky Zpracování dat o uživatelích do přehledných grafů. Faktury Přehled vystavených faktur včetně možnosti stažení v PDF formátu. Podpora Nápověda pro Partnery včetně kontaktního formuláře. Nastavení Možnost editace profilu a nastavení.

Odměny Minimální počet odměn, které musí mít Partner aktivní je 3. Pokud má uživatel méně, tak není v uživatelské aplikaci na mapě ani ve výpisu viditelný. Mapa a výpis v uživatelské aplikaci slouží pro vyhledávání Partnerů, které používají Věrný. Manažery podniku informujeme, že mají méně než 3 odměny emailem a upozorněním ve webové aplikaci. Pokud chce Partner vymazat jednu ze svých odměn, tak to provede ve webové administraci. Odměna se nesmaže hned, ale přechází do 30 dnů dlouhé výpovědní lhůty. Pokud si podnik smazání odměny rozmyslí, může to kdykoliv během 30 dnů zrušit. Na záměr smazat odměnu jsou upozornění všichni uživatelé, kteří mají daného Partnera ve svém seznamu věrnostních programů Partnerů.

Karty pro obsluhu Každý podnik používá pro přičtení bodů uživateli karty. Jedná se o plastové karty s QR kódem, které jsou určeny pouze obsluze podniků a oproti uživatelským kartám se liší. Ke každé kartě se přiřadí jméno obsluhy a heslo. Manažer v administraci může sledovat kdo z obsluhujících připsal konkrétní body.

Statistiky V této sekce se Partnerům zpracovávají dostupná data o uživatelích. Data jsou převedeny do přehledných a jednoduchých grafů. Ve verzi 1.0.0. jsou k dispozici následující informace a grafy:

v horní části jsou štítky s: o Počtem uživatelů (kteří mají Partnera ve svém seznamu věrnostních programů) o Počtem návštěv uživatelů, tzn. naskenování QR kódu – 1 návštěva se posuzuje jako veškerá aktivita uživatele v trvání 45 minut o Počtem rozdaných bodů o Počtem rozdaných odměn

dále jsou grafy o uživateli:

o Průměrná útrata – zde je pouze číselný údaj. o Muž vs. žena – dvouřadý koláčový graf, kde v první řadě je zobrazeno procento mužů a žen navštěvující podnik. V druhé řadě pak každé pohlaví rozděleno podle věku. Nový vs. stávající zákazník – rovněž koláčový graf, který znázorňuje procentuální rozdíl mezi zákazníky, kteří jsou noví a kteří stávající

o PSČ – koláčový graf s deseti nejčastějšími PSČ adresy vyjádřené v procentech.

grafy k dennímu provozu:

o Počet návštěv, bodů a odměn - spojnicový graf, ve kterém jsou zobrazeny počty návštěv, získaných bodů a odměn v závislosti na čase. o Průměrná denní návštěvnost - sloupcový graf, který znázorňuje průměrný počet návštěv v dané dny. o Průměrná hodinová návštěvnost - sloupcový graf, který znázorňuje průměrný počet návštěv v dané hodiny. o Oblíbenost odměn - sloupcový graf, kde jsou vypsány všechny odměny a počet jejich vybrání uživateli.

B) Všeobecné obchodní podmínky

Přístup k Počítačovému programu Věrný

Na základě registrace Partnera učiněné na webovém rozhraní „http://www.verny.cz/“ a uzavření Licenční smlouvy bude Partnerovi vytvořen superuživatelský účet. Ze svého superuživatelského účtu může Partner provádět veškerou správu svého věrnostního programu a jiné činnosti spojené s řízením účtu. Při registraci na webovém rozhraní je Partner povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v superuživatelském účtu je Partner při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat přístup k superuživatelskému účtu je zabezpečen superuživatelským jménem a heslem. Partner je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho superuživatelského účtu Partner není oprávněn umožnit využívání superuživatelského účtu třetími osobami, nedohodnou-li se strany písemně jinak Poskytovatel může na dobu nejdéle 7 dnů deaktivovat superuživatelský účet a uživatelské účty, a to zejména v případě, kdy Partner poruší své povinnosti z Licenční smlouvy, případně VOP. V případě opakovaného porušení povinností plynoucích ze Smlouvy, případně VOP, na které bude Partner písemně upozorněn a nedojde-li ze strany Partnera k neprodlenému odstranění porušení a sjednání nápravy má Poskytovatel právo zrušit superuživatelský účet a uživatelské účty. Partner bere na vědomí, že v případě zrušení superuživatelského účtu může dojít k odstranění všech dat vložených Partnerem do databází Partner bere na vědomí, že superuživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. třetích osob Partner nesmí při využívání služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení Poskytovatele, bezpečnost internetu či uživatelů internetu.

Vlastnická práva, Licenční ujednání

Tvůrcem, vlastníkem a správcem služby, která je k dispozici na http://www.verny.cz/ je výhradně Poskytovatel Poskytovatel je jediným a výhradním vlastníkem veškerých práv duševního vlastnictví, autorských práv, dat, softwaru, aplikací, webových administrací, databází, vylepšení, atd. poskytnutých na platformě Věrný Licence k Počítačovému programu Věrný je poskytována s územním omezením, a to pouze na území České Republiky, přičemž server Poskytovatele, na kterém bude tento uložen, bude umístěn v České republice. Licence je poskytována jako nevýhradní a neexklusivní. Partnerovi bude umožněno užít Počítačovému programu Věrný nacházející se na serveru Poskytovatele. K Počítačovému programu Věrný může přistupovat a jeho funkce využívat každý zákazník Partnera, kterému bude prostřednictvím Partnera zřízen uživatelský přístup k Počítačovému programu Věrný (dále také „koncový uživatel“). V takovém případě je Partner povinen zajistit dodržování ustanovení licenčních podmínek také ze strany těchto osob Partner nabývá licenci okamžikem předání přístupových údajů k Počítačovému programu Věrný Poskytovatelem, nejpozději však do tří měsíců ode dne podpisu Licenční smlouvy Partner je oprávněn Počítačový program Věrný užít pouze k účelu vyplývajícímu z Licenční smlouvy a v souladu s určením Počítačového programu Věrný a VOP. Partner není povinen licenci využít. Partner nemůže oprávnění tvořící součást licence, ať zcela nebo zčásti, poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Partner nemůže práva a povinnosti z této licence postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Partner se zavazuje platformu Věrný používat pro svoje obchodní účely a nebude třetím stranám prodávat nebo pronajímat licenci, jakkoliv upravovat nebo měnit platformu (upravovat, měnit, kopírovat, dešifrovat, dekompilovat, rozebírat, rekonstruovat, překládat, zpětně analyzovat nebo zkoumat zdrojový kód základních myšlenek, algoritmů, formátu soubor), kopírovat některou z verzí Věrný, odstraňovat jakékoliv části platformy Věrný V případě provedení úprav (patches), aktualizací (updates), vylepšení (upgrades) či jiných změn Počítačového programu Věrný ze strany Poskytovatele je licence poskytnuta i k takto změněnému Počítačovému programu Věrný

Užití Počítačového programu Věrný Partnerem: Počítačový program Věrný bude Partnerovi poskytnut jeho zprovozněním na serveru Poskytovatele. Partner se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné užití Počítačového programu Věrný Partnerovi se tímto uděluje právo Počítačový program Věrný užít k interním obchodním účelům Partner není oprávněn Počítačový program Věrný rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat ani sdělovat veřejnosti, vyjma účelu, ke kterému je Počítačový program Věrný určen Není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, není Partner oprávněn provádět změny Počítačového programu Věrný Partner není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží k ochraně práv Poskytovatele. Poskytovatel je v případě potřeby oprávněn bez jakéhokoliv omezení měnit, mazat či jinak editovat obsah na webových stránkách, v aplikaci pro Partnery a jakékoliv jiné části programu Věrný, a to zejména např. za účelem zlepšení funkčnosti, odstranění případného nevhodného obsahu Partner se zavazuje, že se bude řádně a s odbornou péčí starat o veškeré materiály a POS poskytnuté Poskytovatelem Partner se zavazuje, že bude platformu Věrný používat pouze pro legální činnost a nebude porušovat jakákoli práva či povinnosti stanovená právním řádem České republiky, či jiných zemí v rámci Evropské unie. Partner se zavazuje, že veškeré odměny poskytované uživatelům v souvislosti s platformou Věrný nebudou svojí povahou závadné, přičemž za nezávadné se dle dohody smluvních stran rozumí takové, které neodporují jakýmkoli platným právním předpisům, neobsahují nevhodný obsah ( zejména pornografie apod.) nenabádají uživatele k jakýmkoli činnostem odporujícím právním předpisům apod. Poskytovatel si vyhrazuje právo určit, zda je konkrétní odměna závadná a shledá-li ji jako závadnou, vyhrazuje si právo takovou odměnu do platformy Věrný nezařadit, případně ji vyřadit a o této skutečnosti informovat Partnera Partner se zavazuje aktivně spolupracovat a propagovat platformu Věrný, poskytovat Poskytovateli veškerou součinnost nezbytnou k naplnění účelu Smlouvy Partner má neustálý přístup ( vyjma případů uvedených ve VOP a ve smlouvě) ke svému účtu a může tak kontrolovat, aktualizovat a měnit své údaje obsažené ve svém účtu Partner může přes webovou administraci spravovat i věrnostní program Po vytvoření účtu a nahrání materiálů v platformě Věrný poskytuje Partner za účelem naplnění této smlouvy Poskytovateli neplacenou, neexkluzivní a graficky neomezenou licenci na zobrazení materiálů (log, obrázků, atd.) v mobilní aplikaci, na webových stránkách, sociálních sítích a na všechny media, které se rozhodne Poskytovatel použít za účelem propagace služby i Partnera. Poskytovatel je oprávněn, nikoli však povinen, materiály obdržené od Partnera použít. Licence poskytnutá Poskytovateli je časově omezena, a to na dobu trvání platnosti a účinnosti Smlouvy.

Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu, odstoupení od Smlouvy, výpověď Smlouvy

Partner bere na vědomí, že neexistence funkční vlastnosti Počítačového programu Věrný, která není výslovně uvedena v této smlouvě, nebo ve specifikaci dle Přílohy č. 1 Licenční smlouvy, se za vadu nepovažuje. Partner bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za vady Počítačového programu Věrný vzniklé v důsledku neoprávněných zásahů do něj či užití tohoto programu v rozporu s jeho specifikací ze strany Partnera Partner odpovídá za stav Hardwaru, který umožňuje bezproblémově a reprezentativně provozovat Počítačový program Věrný. V případě opakovaného upozornění ( dle dohody Partnera a Poskytovatele se tímto termínem rozumí 2 upozornění ) na špatný stav se dle dohody smluvních stran jedná o závažné porušení smlouvy zakládající právo od této smlouvy ze strany Poskytovatele odstoupit. Partner ručí v plné výši za škody způsobené na hardware, a zavazuje se je na základě výzvy ze strany poskytovatele uhradit v plné výši. Partner se zavazuje zajistit, aby do Počítačového programu Věrný nebyl vkládán jakýkoli nevhodný obsah, který není v souladu s právními normami platnými na území ČR, případně odporuje morálním či etickým normám, obsahuje jakýkoli druh pornografie apod. Partner se zavazuje, aby Hardware, včetně dalších materiálů poskytnutých případně Poskytovatelem Partnerovi byly umístěny na viditelném místě v prostoru odsouhlaseném Poskytovatelem. Partner je zodpovědný za veškeré následky, které vzniknou v důsledku porušení jeho povinností, nebo vzniknou z důvodu Partnerovi nedbalosti v souvislosti s platformou Věrný, a nese veškeré následky a náklady související s takovýmto porušením Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za potíže s využitím služby v důsledku technické poruchy na nebo selhání zařízení na kterém je nainstalovaná aplikace pro Partnery Věrný, na zařízení poskytujícím internetové připojení, či v důsledku limitu přenesených dat, nebo kvůli technické poruše na straně poskytovatele internetových služeb, které si zajišťuje Partner na své náklady, Poskytovatel prohlašuje, že nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody (včetně ztráty podnikání, přerušení podnikání, ztráty informací týkající se podnikání a jiné peněžní ztráty) vzniklé ze ztráty dat v důsledku chyb či vad v aplikaci platformy Věrný Poskytovatele na základě dohody s Partnerem nenese jakékoli náklady na zajištění, pořízení či koupi odměn poskytovaných Partnerem uživatelům v souvislosti s věrnostním programem. Poskytovatel také nenese jakoukoli odpovědnost za kvalitu těchto odměn, za vady a nepřebírá jakoukoli záruku v případě reklamace ze strany uživatele. Tyto povinnosti jsou povinnostmi a závazky Partnera. Žádná ze smluvních stran nenese jakoukoli odpovědnost za porušení smlouvy způsobené v případě zásahu vyšší mocí Dle výslovné dohody smluvních stran je Poskytovatel oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit v následujících případech porušení této smlouvy ze strany Partnera:

opakované neposkytnutí součinnosti ze strany Partnera, na které bude nabyvatel písemně upozorněn

nezajištění internetového připojení v požadované kvalitě, které je nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy

neuhrazení odměny poskytovatele ze strany Partnera. Neuhrazením se pro potřeby této smlouvy rozumí, že splatná faktura nebyla poskytovateli uhrazena ( připsáním částky na účet poskytovatele) ani 14 dnů po splatnosti uvedené na příslušné faktuře

V případě odstoupení od smlouvy poskytovatelem z výše uvedených důvodů je poskytovatel oprávněn zablokovat a následně zrušit účet Partnera a Partner je nejpozději do 14 dnů od dne obdržení odstoupení povinen uhradit veškeré splatné pohledávky Poskytovatele a dále je povinen zajistit, že všichni uživatelé obdrží odměny, na které jim do data odstoupení vznikl nárok. Partner také v takovém případě nese odpovědnost za veškeré případné škody způsobené koncovým uživatelům. Dále je Poskytovatel oprávněn po Partnerovi požadovat veškeré náklady vzniklé a vynaložené v souvislosti s odstoupením Poskytovatele od Smlouvy z důvodu porušení Smlouvy Partnerem

- Výpovědní lhůta činí 60 dní, a počíná běžet prvním dne měsíce následujícího po doručení výpovědi

- V případě učinění výpovědi ze strany Poskytovatele se zavazuje Partner, že bude informovat všechny uživatele účastnící se věrnostního programu, poskytne jim veškeré odměny, na které mají do okamžiku uplynutí výpovědní doby nárok a nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení smlouvy uhradí Poskytovateli veškeré odměny.

Odměny, daně, poplatky

Poskytovatel poskytuje a zajišťuje pro Partnera platformu Věrný. Poskytovatel však nenese jakoukoli odpovědnost za placení jakýchkoli daní, poplatků apod. souvisejících s věrnostním programem, které nejsou dle platné právní úpravy povinností Poskytovatele. Poskytovatel také nenese odpovědnost za jakékoli poplatky, daně apod., související s obchodním podnikáním Partnera a ze vztahu mezi Partnerem a uživatelem platformy Věrný. Daněmi a poplatky se rozumí zejména veškeré daně, odvody, cla, poplatky a srážky jakékoli povahy uložené státním nebo regulačním orgánem, zejména daně z hrubého nebo čistého příjmu, ze zisku a z výnosu, a daně z tržeb, z odbytu, z užívání, koncesní poplatky, ze zhodnocení, z převodu, daň z přidané hodnoty a z osobního majetku, včetně sankcí, poplatků, dodatečných daní a úroků z nich Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit výši poplatků, odměny za stanovené v článku V. Smlouvy. V případě takovéto změny je Poskytovatel povinen neprodleně písemně informovat Partnera. Nedojde-li ze strany Partnera k zaslání písemného nesouhlasu se změnou podmínek nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení informace o změně má se dle dohody smluvních stran za to, že Partner změnu akceptoval. V případě, že Partner zašle nesouhlas se změnou, zavazují se smluvní strany ve lhůtě 15 dnů od obdržení nesouhlasu Poskytovatelem vyvinout veškeré úsilí směřující k učinění dohody ohledně změny. Pokud se v této 15-ti denní lhůtě nepodaří uzavřít dohodu, je kterákoli ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. Toto ustanovení bude dle dohody smluvních stran použito analogicky i pro jiné změny učiněné ze strany Poskytovatele. Důvěrnost informací Smluvní strany se zavazují zachovávat důvěrnost podmínek této Smlouvy, souvisejících dokumentů, důvěrných informací, veškeré komunikace činěné mezi smluvními stranami a nevydávat žádné tiskové zprávy ani jinak neinformovat třetí Osoby o jakýchkoli podmínkách, právech či povinnostech stanovených Smlouvou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany s tím, že každá smluvní strana je oprávněna poskytnout důvěrné informace, pokud je to požadováno příslušnými právními předpisy ( tato strana je povinna o této skutečnosti ihned informovat druhou smluvní stranu). Důvěrnými informacemi jsou pak zejména principy, metody a postupy, na kterých je založen Počítačový program Věrný či ostatní technické know-how Poskytovatele. Veškeré osobní údaje získané případně v souvislosti s naplňováním účelu této smlouvy jsou důvěrné Poskytovatel prohlašuje, že na základě shromážděných informací o používání věrnostní platformy Věrný uživateli, na základě podmínky ochrany osobních údajů, je schopen zpracovávat, vyvíjet a použít tyto informace v rámci své podnikatelské činnosti Poskytovatel prohlašuje, že jakákoli osobní data získaná v souvislosti se Smlouvou nebude zveřejňovat

Oznamování

Veškerá oznámení, požadavky, žádosti a jiná sdělení, která mohou nebo musí být učiněny kteroukoli smluvní stranou druhé smluvní straně podle Smlouvy, musí být písemná a musí být doručená osobně, rychlou kurýrní službou nebo zaslané poštou vyplaceným doporučeným dopisem nebo dopisem s doručenkou nebo telegramem, faxem nebo telexem, na tyto adresy specifikované v článku IX Smlouvy.